زنگ ورزش در سالن های ورزشی دبستان نسیم سحر سال 1403-1402 


فعالیتهای ورزشی
 • مسابقه ی عمل و عکس العمل در پایه های اول و دوم

 • تمرین شوت با پا به دروازه در پایه پیش دبستان

 • مسابقه ی این توپ ، توپه شیطونه. پیش دبستان

 • مسابقه ی حمل حلقه در پایه های دوم

 • مسابقه ی چابکی در پایه های اول و دوم

 • مسابقه ی پرتاب توپ داخل سبد و پرتاب ودریافت

 • مسابقه ی حمل توپ از داخل تونل جهت تقویت تعادل و هماهنگی 

 • آموزش بازی بسکتبال

 • آموزش انواع طناب های یک نفره و دو نفره

 •  آموزش حرکات پایه در قالب بازی پیش دبستان

 • بازی با حلقه های هولاهوب

   با هدف تقویت استقامت قلبی تنفسی

 • مسابقه ی طناب کشی و دو

 • مسابقه ی حمل توپ و بادکنک