فعالیتهای آموزشی پایه چهارم شقایق

گزارشهای تصویری از فعالیتهای دانش آموزان چهارم شقایق
سال تحصیلی 1403-1402

 

 

 

 

ساخت مدار متوالی و موازی درس چهارم علوم توسط دانش آموزان چهارم شقایق خانم صحرایی

                 اردوی پل طبیعت و اقیانوس پارک چهارم شقایق                          زنگ کتابخوانی/ آشنایی با کره جغرافیا درس مطالعات اجتماع