پاسخ معمای بیست ونهم

مادر حضرت موسی

 

 

 

اسامی برندگان معما روز بیست و نهم ماه رمضان
گلشید یارندی کلاس اول
رهاافصحی کلاس دوم
رزامحمدی کلاس دوم
رونیادستیارکلاس دوم
سارااسلامی کلاس دوم
پریماه نوذری کلاس سوم
کیاناجبارپور کلاس سوم
رعنا میرزا رضا  کلاس ششم
بهارک کمالی کلاس ششم
سارا رونور کلاس ششم