نقاشی پاییز در کلاس هنر و خلاقیت
کاردستی کلاس هنر و خلاقیت با استفاده از چوب کبریت
ساخت فسیل در درس علوم کاردستی اشکال س  و ر
کاردستی با برگ