لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

آشنایی با پایه ششم دبستان

پایه ششم ابتدایی، آخرین پایه دوره ابتدایی، مصادف با پایان دوره کودکی و مرز ورود به دوره نوجوانی است.
ازاین رو از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است.

با ورود به دوره نوجوانی، نوجوان نیازمند برخورداری از مهارت های اساسی زندگی است.

مهارتهای اساسی زندگی در سه دسته مهارتهای فکری، احساسی و رفتاری دسته بندی شده است.


آرشیو